Граѓански вести

Соопштение за печат

Соопштението за печат се едно од најупотребуваните форми на комуникација со медиумите. Целта е да се испрати порака до медиумите и да им се овозможи тие да ја пренесат до јавноста. Доброто соопштение за печат користи факти, статистички податоци и цитати, но пред сè имаприказнашто е интересна за објавување и е навремена.

 

 

Соопштението за печат може да:

 
 
  Најавува нешто што ќе се случи наскоро, како свечено отворање или специјален настан;
  Ги информира медиумите за почетокот или за крајот на некоја кампања, проект или програма;
  Ги промовира резултатите на некоја анкета;
  Презентира нешто ново за настан што веќе се случил;
  Обезбедува информации за сè друго што сметате дека јавноста треба да го знае.

Постојат повеќе видови соопштенија за печат во зависност од тоа какви се вашите цели. Соопштението за печат може да презентира став за некое прашање, позиција или мислење. Исто така, тоа може и да промовира некој важен иден настан. Може да содржи прогнози за идниот развој на организацијата и нејзината работа. Ако е потребно, може и да се искористи за нешто да се негира. Соопштенијата за печат, како форма на комуникација, може да се користат како редовен метод за комуницирање со медиумите или како дел од некоја кампања што би вклучувала и интервјуа, објавување податоци, организирање конференции за печат, изложби и други настани.

Соопштението за печат треба да биде фактичко, навремено и да вклучува информации интересни за објавување. Треба да знаете кому да му го испратите соопштението за печат и во него задолжително да го наведете лицето за контакт во вашата организација и неговиот телефонски број.

 

Соопштението за печат ќе биде игнорирано ако:

 
 
  Наликува на промотивна брошура.
  Има куп податоци, но не и конкретна информација.
  Медиумот на кој сте го испратиле не е соодветен за тој вид приказна.

Како се пишува соопштение за печат?

Соопштението за печат мора да содржи:

Кој?

Субјектот на приказната мора да биде идентификуван и опишан.

 

Што?

Предметот или настанот што се покрива мора да биде јасен.
 

Кога?

Датумот, денот и часот на секој спомнат настан што се случил или се
најавува треба да биде јасен.

Зошто?

Причината зошто приказната или настанот е значаен мора да биде
објаснета.

Каде?

Локацијата на настанот треба да биде наведена, заедно со упатства
како да се стигне дотаму.

Контакти!

Наведете ги телефонските броеви, факсовите, и-мејл адресите
и лицето за контакт од вашата организација.

 

Структура на соопштението за печат:

Наслов:

Соопштенијата за печат треба да бидат кратки и информативни.
Насловот е шанса да го привлечете вниманието на медиумите. Но, за да го направите тоа како што треба, потребно е време за да промислите како насловот ја засилува вашата порака. Замислете си го вашиот наслов на првата страница од вашиот локален весник!

Глава:

Најважните факти треба да се стават во првиот пасус, односно во
т.н. глава. Главата ги содржи одговорите на прашањата: Кој? Што? Кога? Зошто? Каде? Таа треба да биде напишана со само неколку кратки реченици.

 

Како не треба да изгледа
главата на соопштението:


Општината Буенавистика го испраќа ова соопштение за печат за да ве информира за конференција за печат што ќе се одржи денеска рано попладне во Градското собрание. Се очекува градоначалникот да зборува за неодамнешните проблеми со водоснабдувањето по загадувањето што се случи синоќа. Водата за пиење ќе биде доставена денес од 8-10 часот претпладне, со 10 цистерни, што е доволно за денешните потреби на граѓаните.

Како треба да изгледа
главата на соопштението:


Водата за пиење во градот Ранкево ќе биде доставена денес, од 8 до 10 часот претпладне. Општината Буенавистика ќе обезбеди 10 цистерни со вода за пиење, што ќе биде доволно за денешните дневни потреби на сите граѓани. Сите детали ќе ги соопшти градоначалникот на денешната конференција за печат во Градското собрание во 2 часот попладне.

 

Текст:

Најважните работи, дури и ако се случиле последни, треба да се

стават први. Деталите кои се најмалку важни за настанот треба да се наведат кон крајот на приказната. Тоа им овозможува на уредниците да ги исфрлат бекграунд информациите, ако мораат, без да губат од своето време при подготвувањето на вестите и почитувањето на роковите.

Етикета:

Секогаш ставете кратко резиме на вашата изјава за мисијата или

“етикета” што ги дава клучните бекграунд информации за вашата организација, а може да вклучува и општо резиме на вашиот проект, бројот на луѓето, финансиските средства и информации за вашите партнери. Етикетата може да биде вградена во текстот на соопштението за печат, за да помогне во објаснувањето зошто е вклучена вашата организација.

Контакт информации:

Не заборавајте да ги наведете името и телефонскиот

број на вашиот портпарол или медиумски координатор. Оваа информација ставете ја на врвот на страницата од вашето соопштение за печат, наспроти логото на вашата организација, и погрижете се таа да се најде на секоја страница од соопштението (во случај страниците да се измешаат во факсот).

Фотографии:

Ако имате, можете да користите фотографии за да ја

илустрирате вашата вест, или информирајте ги медиумите дека фотографиите им се на располагање.

ЗАБЕЛЕШКА:

Секогаш проверувајте дали соопштението за печат стигнало до медиумите. Јавете се на телефон и ако не било примено, веднаш испратете го повторно.

 

Дистрибуција

Додека го пишувате соопштението за печат треба да ги дефинирате и целните медиуми и да ги именувате конкретните новинари на кои ќе им го дистрибуирате соопштението. Дознајте ги нивните рокови за предавање на текстовите и оставете си доволно време за откако ќе им ги испратите информациите по факс или по електронска пошта, да им се јавите и на телефон. Во Македонија е најдобро соопштението за печат да им го доставите на новинарите пред 13 часот.

Ако вашето соопштение за печат е одговор или појаснување на некој погрешен новинарски текст, јавете се во медиумот и кажете им дека им испраќате соопштение, за тие што е можно побргу да му го предадат на одговорниот уредник или новинар.

Ако имате веб страница, објавете го соопштението за печат поскоро и на видливо место.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.