Граѓански вести

Во својот месечен извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија, Хелсиншкиот комитет ги опфаќа темите: Шест инциденти и кривични дела сторени од омраза; Правото на домување сè уште нерешлив проблем за Ромските семејства; Радиодифузната такса - пречка за остварување на социјалните права;

Правото на здравствена заштита е едно основните човекови права, а државата е должна на сите граѓани да им обезбеди еднаков пристап во остварувањето на своите права. Но, и покрај тоа голем број граѓани се соочуваат со проблеми во пристапот до адекватна здравствена заштита.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.