Граѓански вести

Пишува: Маргарита Гулевска
Соработник за комуникации во „Отворете ги прозорците“

Прашањето на попреченост е актуелно само во круговите кои се засегнати со таа проблематика. Но, реалност е дека од 10-15% од популацијата се лица со попреченост и во недостиг на статистички податоци од Македонија, ни останува да и веруваме на Светската здравствена организација (СЗО).

Уметниците имаат уникатна можност да бидат активни чинители во општеството во одбрана на човековите права и слободи и тие не смеат да бидат неми набљудувачи на општествените состојби и процеси.

Децата чии права се повредени наскоро ќе може да поднесат жалба до Комитетот за правата на детето при ОН, откако Костарика стана 10-та земја што го ратификуваше Факултативниот протокол кон Конвенцијата за правата на детето, кој се однесува на процедурите за комуницирање.

Скоро целосната граѓанска пасивност поради крајно неповолните услови не треба да го задржува нашето активирање, а оние кои веќе се активирале да се ослободат од границите на делувањето кои им ги имаат поставено оние против кои се борат.

Група граѓански активисти под мотото „Борбата продолжува“ денес го одбележаа денот кога пред една година новинарите беа насилно исфрлени од Собранието и спречени да известуваат за седницата на која се расправаше за усвојување на државниот буџет за 2013 година.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.