Граѓански вести

„Никој не сака да бега од својот дом поради насилство“ и „Никој не сака да биде претепан во својот дом“ се некои од пораките што деновиве може да се слушнат во рамки на медиумската кампања „Потпишувам“, чија цел е спречување на насилството врз жената и семејното насилство.

„Ромски здравствен медијатор“ е една од клучните програми за унапредување на здравствената заштита на Ромите, која ќе продолжи да се спроведува и во текот на наредната година. Во 2013 година, ромските здравствени медијатори посетиле 4.125 Роми и обезбедиле вкупно 4.729 услуги, а медијаторите биле препознати и добро прифатени од локалната заедница.

За лицата со пониски приходи кои не се вработени,останува обврската секоја година да поднесуваат Изјава за остварени приходи во УЈП, со што се врши нивна пререгистрација заради остварување на здравствено осигурување, и покрај фактот што Уставниот суд ја прогласи оваа одлука за неуставна во 2012 година.

Со тужбата како нематеријална штета побаруваат 11 милиони денари за трагично загинатиот матурант Мухамедали Јашари. Брачната двојка Џеваир и Фетие Јашари, која стана парадигма на борбата со училишното насилство, откако пред речиси три години го изгуби својот 17-годишен син, повторно е пред нова судска постапка со која ќе бараат од надлежните државни институции надомест за изгубениот син.

Вкупно 20 лица, во изминатите два месецa, побарале помош во Првиот семеен центар на град Скопје. Најголем дел од овие лица се жртви на семејно насилство, или пак, потекнуваат од семејства во кои е присутно семејното насилство.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.