Граѓански вести

Минатата година во земјата се евидентирани сериозни нарушувања на слободите и правата на граѓаните, како и драстични повреди на принципот на владеење на правото и правната држава.

Секоја година на 17 мај се одбележува одлуката за отстранување на хомосексуалноста од меѓународната класификација на болести на Светската здравствена организација. Целта е да се координираат меѓународните настани за подигање на свеста за кршењето на правата на ЛГБТ заедницата низ целиот свет.

Хелсиншкиот комитет за човекови права како дел од проектот„Помеѓу имплементација и реалност на Националната стратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005-2015“, подготви анализа на процесите на имплементација на „Националната стратегија за Роми на Република Македонија“.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.